Hornduurzaamgroen.nl

De Hoofd- en Neven Doelstellingen van de Energiecoöperatie

De coöperatie heeft een aantal hoofd- en nevendoelstellingen;

 

De hoofddoelstellingen zijn;

 

1. Het doen van gezamenlijk onderzoek - in samenwerking met een projectontwikkelaar van windparken - naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een windpark in het gebied dat enerzijds begrensd wordt door het Lateraal Kanaal en de Weerd te Horn en anderzijds door de Zuidhoek van het bedrijventerrein Zevenellen conform de uitgangspunten en voorwaarden die daarvoor door het bestuur van de gemeente Leudal in maart 2016 zijn geformuleerd.
 
2 Het samenwerken met een ervaren projectontwikkelaar van windparken in Nederland met zichtbare en gerealiseerde resultaten op dit gebied. Tevens gefundeerd op een coöperatieve basis en het uitgangspunt van het samen delen zoals dit eveneens door het bestuur van de gemeente Leudal in maart 2016 is geformuleerd.
 
3. Het economisch en juridisch samenwerken met een erkend Energieleveringsbedrijf dat beschikt over een vergunning voor de levering van de stroom aan burgers en bedrijven die wordt opgewekt door het te ontwikkelen windpark genoemd bij sub 1.
 
4. Het stichten, beheren en in stand houden van een omgevingsfonds van waaruit bedragen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van sociale-, maatschappelijke-, culturele- en duurzaamheidsprojecten die in overleg met de burgers in de omgeving en een speciale daarvoor aangestelde commissie jaarlijks met voorstellen daaromtrent kan komen. De Raad van Bestuur maakt uiteindelijk de keuzes en beslist over de ingediende voorstellen.
Het fonds wordt in hoofdzaak gevoed door de ontwikkelaar/exploitant van het windpark en de bedrijven in de omgeving die hieraan willen bijdragen op uitnodiging van de Raad van Bestuur van de coöperatie.
 
5. Het bieden van een gestructureerd en permanent overleg- en informatieplatform aan burgers en bedrijven respectievelijk woonachtig en gevestigd in de omgeving van dit gebied genoemd bij sub 1 en de bedrijventerreinen Windmolenbos, Windmolenven en het terrein van Bayer ( Nunhems Zaden ) gelegen aan de Noordzijde van dit gebied te Haelen en Nunhem. Ook zouden deze faciliteiten aan de omgeving van de overige kleinere en losse bedrijventerreinen gelegen in Buggenum, Haelen en Horn kunnen worden geboden.
 
6. Het samenwerken met andere lokale energiecoöperaties in voornamelijk Midden-Limburg met het doel om elkaar te ondersteunen, aanvullen en versterken op het gebied van het gebruik van duurzame energie en de investeringen die daarvoor nodig zijn door burgers en bedrijven. Bovendien staat samenwerking open voor landelijke energiecoöperaties die financieel willen participeren in het windpark indien de financieringsbehoefte niet geheel rond te krijgen is met participanten uit de eigen regio.
 
7. Tevens richt de coöperatie zich op het adviseren en stimuleren van maatregelen en investeringen die gericht zijn op besparing van het energiegebruik door huishoudens en bedrijven.
 

De nevendoelstellingen zijn samengevat; 

 
Het behartigen van ideële belangen gericht op het verduurzamen van onze samenleving;
 
De coöperatie tracht haar doelen onder andere te bereiken door;
 
a. Het sluiten van partner- en/of samenwerkingsovereenkomsten ( convenanten ) met bedrijven in de omgeving van het windpark mede gericht op het realiseren van de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen van deze bedrijven;
 
b. Het sluiten van partner- of samenwerkingsovereenkomsten ( convenanten ) gericht op het organiseren van informatieavonden en excursies voor burgers en bedrijven in de omgeving van het windpark en de bedrijventerreinen met het doel om daarmee het vertrouwen in de bedrijfsactiviteiten en de vergunningverlening door de gemeentelijke overheid te kunnen vergroten en daarvoor draagvlak te creëren en/of te behouden;
 
c. Het samenwerken met-, het deelnemen in- en het voeren van directie of het management over en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel;
 
d. Het bevorderen van energiebesparing en bewustzijn;
 
e. Het verminderen en beperken van uitstoot van koolstofdioxide ( CO2 ) en van fijnstof;
 
f. Al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 
De coöperatie kan haar doelstellingen en activiteiten ook voor niet leden behartigen.
 

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.